งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

ผังการดำเนินงาน


 • หัวหน้างานคลัง
  นางสาวปัณฑิตา โชติช่วง
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 • รองหัวหน้างานคลัง
  นางนภสร สุวรรณโณ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


 • นางสาวอรพรรณ พุธทวี

 • นางจุฑามาศ วิหะรัญ

 • นางสาวปีญานันท์ อนรรฆธนะกุล

 • นางสาวนันทวดี ดิสวัสดิ์

 • นางสาวศิริวรรณ อนุสาย

 • นางวนิชา บุญสร้าง

 • นางวนิดา สะหะกะโร

 • นางสุมิตรา บุญเกิด

 • นางประคอง เพียรเจริญ

 • นางสาวณัฐสุดา กิ้มเส้ง