:: ข่าวประชาสัมพันธ์ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]