:: ระเบียบเกี่ยวกับนักศึกษาภาคกศ.บป. [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]