งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

ติดต่อเรา


ติดต่องานคลัง ได้ที่หมายเลข  074 - 260225, 

074 - 260226  ต่อ1014 - 1015 

หรือหมายเลข  086 - 4983690  แฟกซ์ 074 - 260226

หมายเลขภายใน ระบบใหม่

    หัวหน้างานคลัง                       1015

    คุุณปีญานันท์ / คุณณัฐสุดา        1016

    คุณอรพรรณ                            1017

    คุณวนิดา / คุณประคอง              1018

    คุณนภสร / คุณวนิชา                 1019

    คุณศิริวรรณ                             1020

    คุณนันทวดี / คุณสุมิตรา             1021

    คุณจุฑามาศ                            1022