งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

โครงสร้างองค์กร


 • หัวหน้างานคลัง


  นางสาวปัณฑิตา โชติช่วง
  หัวหน้างานคลัง
ฝ่ายการเงิน

 • นางวนิดา สะหะกะโร

 • นางประคอง เพียรเจริญ

 • นางนภสร สุวรรณโณ

 • นางสาววนิชา บุญสร้าง

ฝ่ายบัญชี

 • นางจุฑามาศ วิหะรัญ

 • นางสาวนันทวดี ดิสวัสดิ์

 • นางสุมิตรา บุญเกิด

ฝ่ายเงินเดือน/ธุรกรรม

 • นางสาวอรพรรณ พุธทวี

 • นางสาวศิริวรรณ อนุสาย

ฝ่ายบริการรับจ่าย

 • นางสาวปีญานันท์ อนรรฆธนะกุล

 • นางสาวณัฐสุดา กิ้มเส้ง