:: ระเบียบมหาวิทยาลัย [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]