:: ระเบียบเกี่ยวกับนักศึกษาภาคปกติ [งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]