งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

ผังการดำเนินงาน


 • หัวหน้างานคลัง
  นางสุมิตรา บุญเกิด
  นักวิชาการเงินและบัญชี


 • รองหัวหน้างานคลัง
  นางพัชรนันท์ ศรีสุวรรณ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


 • นางสาวอรพรรณ พุธทวี

 • นางศิริวรรณ แก้วประถมวัน

 • นางสาววนิชา บุญสร้าง

 • นางสาวภาวิดา ตุลาธน

 • นางสาวภรณ์นภัส เดชสุด

 • นางสาวนันทวดี ดิสวัสดิ์

 • นางสาวปีญานันท์ โพธิ์เจริญรักษ์

 • นางสุวรรณี กะหมิเจริญ

 • นางสาวณัฐสุดา กิ้มเส้ง

 • นางสาวเบญจวรรณ จิตตพงศ์

 • นางสาวกัญญรัตน์ ปิ่นแก้ว