งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

ภารกิจของงานคลัง


ภารกิจของงานคลัง

 

            งานคลังเป็นงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   มีภารกิจงานหลักในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย  การรับจ่ายเงิน  รวมถึงการบันทึกบัญชีจัดทำรายงานการเงินเสนอต่อผู้บริหาร  และสภามหาวิทยาลัยการบริหารการลงทุน  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  การพิจารณาการขออนุมัติโครงการบริการสังคมของหน่วยงานต่างๆ  การพิจารณาร่างระเบียบทางการเงินของหน่วยงานต่างๆ  และประสานงานให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่  ดังนี้

งานการเงิน

 • รับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมจาการจัดการศึกษา  เงินทุนการศึกษาและอื่นๆ
 • จ่ายเงินทุกประเภทให้กับเจ้าหน้าที่ภายนอกและบุคลากรภายใน
 • เบิก-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง
 • จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ควบคุมดูและหลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนดำเนินการลงทุนหาผลประโยชน์  ตามมติกรรมการพิจารณารายได้จากเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย
 • แจ้งการจ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินให้กับบุคลากรภายใน
 • ออกใบรับรองการหักภาษีให้กับบุคลากรภายในและภายนอก
 • พิจารณาเรื่อง  การเงินมหาวิทยาลัย
 • บริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี

 

งานบัญชี

 • ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินวิเคราะห์รายการบัญชี  พร้อมทั้งลงบัญชีเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  และเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
 • จัดทำใบสำคัญตั้งหนี้การเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย  เงินรับฝากผ่านบัญชี
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้เพื่อติดตามและจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย
 • ปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและตรวจสอบภายใน  รวมทั้งสรุปรายได้  รายจ่าย  ทั้งบัญชีเงินรายได้ ปิดบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี  ทุกสิ้นปีงบประมาณ  พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
 • จัดทำรายงานฐานะการเงินงบประมาณเพื่อเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน
 • การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้