งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

โครงสร้างองค์กร


 • หัวหน้างานคลัง


  นางสุมิตรา บุญเกิด
  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานคลัง
ฝ่ายการเงิน

 • นางสาววนิชา บุญสร้าง

 • นางพัชรนันท์ ศรีสุวรรณ

 • นางสาวภาวิดา ตุลาธน

 • นางสาวภรณ์นภัส เดชสุด

ฝ่ายบัญชี

 • นางสาวนันทวดี ดิสวัสดิ์

 • นางสุวรรณี กะหมิเจริญ

 • นางสาวปีญานันท์ โพธิ์เจริญรักษ์

ฝ่ายเงินเดือน/ธุรกรรม

 • นางสาวอรพรรณ พุธทวี

 • นางศิริวรรณ แก้วประถมวัน

ฝ่ายบริการรับจ่าย

 • นางสาวณัฐสุดา กิ้มเส้ง

 • นางสาวเบญจวรรณ จิตตพงศ์

 • นางสาวกัญญรัตน์ ปิ่นแก้ว