งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

ความเป็นมาของงานคลัง


ความเป็นมาของงานคลัง  สำนักงานอธิการบดี

      

     ภายหลังจากได้มีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช 2518  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92  ตอนที่ 48  เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2518  ขณะนั้นงานคลังเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการ วิทยาลัยครูสงขลา ในปีพุทธศักราช 2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 112  ตอนที่ 4 ก วันที่ 24 มกราคม 2538  ส่งผลให้วิทยาลัยครูสงขลาเปลี่ยนชื่อ เป็น “สถาบันราชภัฏสงขลา” และมีการแบ่งส่วนราชการภายในโดย “สำนักงานอธิการ” เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานอธิการบดี” โดยมีตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการดี” เป็นผู้บริหารมาจนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ผู้สำนักงานอธิการบดีได้แบ่งส่วนราชการโดยจัดองค์กรภายในประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 10 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานคลัง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายพัสดุ  ฝ่ายอาคารสถานที่  ฝ่ายยานพาหนะ  ฝ่ายสวัสดิการ  และฝ่ายรักษาความปลอดภัย

     ในปีพุทธศักราช 2547  ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 121  ตอนพิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2547  ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2548  โดยจัดตั้งให้สำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2549 แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี เป็น 3 กอง ดังนี้ 1) กองกลาง  2) กองนโยบายและแผน  3) กองพัฒนานักศึกษา

     ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน  2549 โดยในประกาศดังกล่าวได้แบ่งส่วนราชการในสังกัดกองกลางออกเป็น 8 งาน คือ  งานธุรการและสารบรรณ  งานประชุมพิธีการ  งานคลัง  งานพัสดุ  งานประชาสัมพันธ์  งานอาคารสถานที่และบริการ งานสวัสดิการและงานการเจ้าหน้าที่ 

 

"ทุกคนพร้อมทำหน้าที่ ด้วยความเต็มใจ ของงานบริการ"