งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

ติดต่อเรา


ติดต่องานคลัง ได้ที่หมายเลข  074 - 260225, 074 - 260200  ต่อ 1015-1022 

หรือหมายเลข  086 - 4983690  

แฟกซ์ 074 - 260226

Line ID0864983690

หมายเลขภายใน ระบบใหม่

    หัวหน้างานคลัง (คุณสุมิตรา)          1015

    คุุณเบญจวรรณ / คุณณัฐสุดา          1016

    คุณอรพรรณ                                    1017

    คุณพัชรนันท์ / คุณภรณ์นภัส           1018

    คุณภาวิดา / คุณวนิชา                     1019

    คุณศิริวรรณ                                    1020

    คุณสุวรรณี / คุณปีญานันท์             1021

    คุณนันทวดี                                    1022